Minburi Technical College

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2561 ทางทีมงาน KINT ได้ร่วมมือกับทางวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี ในการเข้าไปจัดกิจกรรมทำการลงทะเบียนพร้อมสอนวิธีการใช้งาน แอพพลิเคชั่น KINT ให้กับน้องๆ วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี โดยนำร่องในระดับชั้น ปวช. ณ วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี

Sriboonyanon School

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561 ทางทีมงาน KINT ได้ร่วมมือกับทางโรงเรียนศรีบุญยานนท์ ในการเข้าไปจัดกิจกรรมทำการลงทะเบียนพร้อมสอนวิธีการใช้งาน แอพพลิเคชั่น KINT ให้กับน้องๆ โรงเรียนศรีบุญยานนท์ โดยนำร่องในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 ณ โรงเรียนศรีบุญยานนท์

Air Technicial School

วันที่ 24 เมษายน 2561 ทางทีมงาน KINT ได้ร่วมกับทางโรงเรียนจ่าอากาศ เข้าไปจัดกิจกรรมทำการลงทะเบียนพร้อมสอนวิธีการใช้งาน    แอพพลิเคชั่น KINT ให้กับน้องๆ โรงเรียนจ่าอากาศ จำนวนทั้งหมด 386 คน ณ โรงเรียนจ่าอากาศ

Mathayom Wat Makutkasat School (Grade 12)

ในวันที่ 3 เมษายน 2561 ทางทีมงาน KINT ได้ร่วมมือกับทางโรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ ในการเข้าไปจัดกิจกรรมทำการลงทะเบียนพร้อมสอนวิธีการใช้งาน แอพพลิเคชั่น KINT ให้กับน้องๆ โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวนทั้งสิ้น 107 คน ณ สถานที่ลานโรงอาหารของโรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์

Suksanareewittaya School (Grade 12)

ในวันที่ 23 มีนาคม 2561 ทางทีมงาน KINT ได้ไปทำการลงทะเบียนพร้อมสอนวิธีการใช้งาน แอพพลิเคชั่น KINT ให้กับน้องๆ โรงเรียนศึกษานารีวิทยา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวนทั้งหมด 370 คน ณ สถานที่ห้องประชุมของโรงเรียนศึกษานารีวิทยา

Suksanareewittaya School (Grade 9)

เมื่อในวันที่ 22 มีนาคม 2561 ทางทีมงาน KINT ได้ร่วมกับโรงเรียนศึกษานารีวิทยา เข้าไปจัดกิจกรรมทำการลงทะเบียนพร้อมสอนวิธีการใช้งาน แอพพลิเคชั่น KINT ให้กับน้องๆ โรงเรียนศึกษานารีวิทยา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวนทั้งหมด 436 คน ณ สถานที่ห้องประชุมของโรงเรียนศึกษานารีวิทยา

Debsirin School

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ทางทีมงาน KINT ได้ร่วมมือกับทางโรงเรียนเทพศิรินทร์ เข้าไปจัดกิจกรรมทำการลงทะเบียนพร้อมสอนวิธีการใช้งาน แอพพลิเคชั่น KINT ให้กับน้องๆ โรงเรียนเทพศิรินทร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวนทั้งสิ้น 524 คน ณ สถานที่ห้องประชุมของโรงเรียนเทพศิรินทร์

Mathayom Wat Makutkasat School (Grade 9)

ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ทางทีมงาน KINT ได้ร่วมมือกับทางโรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ ในการเข้าไปจัดกิจกรรมทำการลงทะเบียนพร้อมสอนวิธีการใช้งาน แอพพลิเคชั่น KINT ให้กับน้องๆ โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวนทั้งสิ้น 131 คน         ณ สถานที่ลานโรงอาหารของโรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์

Chetupon Commercial College

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ทางทีมงาน KINT ได้ร่วมกับวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน เข้าไปจัดกิจกรรมทำการลงทะเบียนพร้อมสอนวิธีการใช้งาน แอพพลิเคชั่น KINT ให้กับน้องๆ วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน จำนวนทั้งหมด 708 คน โดยแบ่งเป็น ระดับ ปวช. 488 คน และ ปวส. 220 คน    ณ สถานที่ห้องประชุมของวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน

Suksanari School

ในวันที่ 26 มกราคม 2561 ทางทีมงาน KINT ได้ร่วมกับทางโรงเรียนศึกษานารี ในการเข้าไปจัดกิจกรรมทำการลงทะเบียนพร้อมสอนวิธีการใช้งานแอพพลิเคชั่น KINT ให้กับน้องๆ ตามห้องเรียนที่โรงเรียนศึกษานารี ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวนทั้งสิ้น 524 คน