Mathayom Wat Makutkasat School (Grade 12)

ในวันที่ 3 เมษายน 2561 ทางทีมงาน KINT ได้ร่วมมือกับทางโรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ ในการเข้าไปจัดกิจกรรมทำการลงทะเบียนพร้อมสอนวิธีการใช้งาน แอพพลิเคชั่น KINT ให้กับน้องๆ โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวนทั้งสิ้น 107 คน ณ สถานที่ลานโรงอาหารของโรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์