Mathayom Wat Makutkasat School (Grade 9)

ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ทางทีมงาน KINT ได้ร่วมมือกับทางโรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ ในการเข้าไปจัดกิจกรรมทำการลงทะเบียนพร้อมสอนวิธีการใช้งาน แอพพลิเคชั่น KINT ให้กับน้องๆ โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวนทั้งสิ้น 131 คน         ณ สถานที่ลานโรงอาหารของโรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์