Suksanari School

ในวันที่ 26 มกราคม 2561 ทางทีมงาน KINT ได้ร่วมกับทางโรงเรียนศึกษานารี ในการเข้าไปจัดกิจกรรมทำการลงทะเบียนพร้อมสอนวิธีการใช้งานแอพพลิเคชั่น KINT ให้กับน้องๆ ตามห้องเรียนที่โรงเรียนศึกษานารี ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวนทั้งสิ้น 524 คน