Mahapruttaram Girls’ School

ในวันที่ 25 มกราคม 2561 ทางทีมงาน KINT ได้ร่วมกับทางโรงเรียนสตรีมหาพฤฒาราม ในการเข้าไปจัดกิจกรรมทำการลงทะเบียนพร้อมสอนวิธีการใช้งานแอพพลิเคชั่น KINT ให้กับน้องๆ ตามห้องเรียนที่โรงเรียนสตรีมหาพฤฒาราม ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวนทั้งสิ้น 258 คน